INTER BALT logo wer podst kolor

Rada Nadzorcza INTER BALT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr. 55, poz. 476 z późn. zm.)

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych

1. Kandydaci na stanowiska będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymogi:

a) posiadać ukończone studia wyższe;

b) legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy;

c) posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

d) posiadać umiejętność z zakresu zarządzania i kierowania zespołami pracowników;

e) korzystać z pełni praw publicznych;

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

g) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

h) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

i) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

 

2. Rada Nadzorcza w toku postępowania oceniać będzie:

a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka – u wszystkich kandydatów;

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników – u wszystkich kandydatów;

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego – u wszystkich kandydatów;

d) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce – u wszystkich kandydatów;

e) wiedzę w zakresie rachunkowości, zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych – u kandydatów na Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

f) wiedzę w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa – u kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

g) wiedzę w zakresie sprzedaży i marketingu, analizy rynku i konkurencji, promocji i public relations – u kandydata na Wiceprezesa ds. Handlowych;

 

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

A. życiorys (CV),

B. list motywacyjny,

C. oświadczenia o:

a) ukończeniu wyższych studiów;

b) co najmniej 5 - letnim stażu pracy;

c) korzystaniu z pełni praw publicznych; d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

e) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

f) wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.);

g) złożeniu Ministrowi Energii oświadczenia lustracyjnego - kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Energii, na adres 00-507 Warszawa, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171).

D. zaświadczenia:

a) o niekaralności,

b) lekarskie potwierdzające zdolność do pełnienia funkcji kierowniczych,

E. adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego,

F. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki INTER BALT Sp. z o.o. w oparciu o publicznie dostępne dane (maksymalnie 30 stron A4)

 

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć w oryginałach lub w poświadczonych odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 19.06.2017r. do godz. 10.00, osobiście lub listownie na adres: Sekretariat WĘGLOKOKS SA, XIV piętro, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, (decyduje data dostarczenia do siedziby Spółki).

Zgłoszenia zostaną otwarte w tym samym dniu o godzinie 11:30.

W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza INTER BALT Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa (lub Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych lub Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych) Zarządu INTER BALT Sp. z o.o. - nie otwierać do 19.06.2017 r.”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku zgłoszenie zostanie zwrócone kandydatowi.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać telefonicznie: w godzinach od 9:00 do 15:00, tel. +48 58 300 96 50, lub na podstawie pisemnego wniosku wraz ze wskazaniem ich zakresu, jednak żądanie informacji nie może zostać zgłoszone później, niż do dnia 10.06.2017 r. Informacje zostaną udostępnione kandydatom w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze, od dnia otrzymania przez Spółkę pisemnego wniosku. Informacje zostaną przekazane kandydatom w formie elektronicznej lub poprzez udostępnienie informacji w siedzibie Spółki, pod adresem: Gdańsk, ul. Stągiewna 18 do wglądu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniach 21-23.06.2017 r. w siedzibie Spółki INTER BALT Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Stągiewnej 18.

Kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie otrzymanych ze Spółki informacji, zobowiązani są do zaprezentowania programu rozwoju Spółki oraz koncepcji zarządzania Spółką.

Kandydaci spełniający wymagania powiadomieni zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub w formie elektronicznej (na wskazany w treści zgłoszenia adres e-mail).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

media