Rada Nadzorcza
WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29
zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego

WĘGLOKOKS S.A. za rok 2017 i rok 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017 - 2020)

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2017 i rok 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017 - 2020)
oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań


Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie Sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2017 i rok 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017-2020)” oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2017 i rok 2018 (wraz z ofertą wariantową na lata 2017-2020)” należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: WĘGLOKOKS S.A., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, w kancelarii (wieża „B”, XII piętro, pokój 12.60), w godz. 800-1500.


Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 11 sierpnia 2017 roku do godziny 14:00.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.


Oferta powinna zawierać w szczególności:
1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz
o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w badaniu podmiotów o sumie bilansowej nie mniejszej niż 1,9 mld zł wraz z kopią referencji.
6. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych za rok 2017 i rok 2018 oraz cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe,) jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych za lata 2017-2020.
7. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
8. Oświadczenie o usługach (umowach) wykonywanych na rzecz WĘGLOKOKS S.A.
w latach 2016-2017.
9. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
10. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
11. Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat ze wskazaniem podmiotów działających w sektorze działalności WĘGLOKOKS S.A. i Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.
12. Kopie referencji z badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora działalności WĘGLOKOKS S.A. i Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa z ostatnich trzech lat.


Warunki przeprowadzenia badania:
1. Sporządzenie pisemnych sprawozdań zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w spotkaniach z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej,
w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, w razie potrzeby i na wniosek Spółki, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrującym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, a także Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrującym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi oferent w ramach ceny oferty.
5. Przedłożenie sprawozdań, o których mowa w pkt 1, powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania jednostkowego za rok 2017 do dnia 15 marca 2018 roku, sprawozdania skonsolidowanego za rok 2017 do dnia do 15 kwietnia 2018 roku (dla badania sprawozdawczości roku 2018, analogicznie, tj. 15 marca 2019 roku i 15 kwietnia 2019 roku).
6. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za rok 2017 i rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2017 i rok 2018 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
7. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.
8. W przypadku wyboru oferty wariantowej na kolejne cztery lata obrotowe, tj. na lata 2017-2020, opisane w powyższych punktach warunki przeprowadzenia badania będą miały odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do każdego kolejnego roku obrotowego objętego ofertą wariantową, z tym zastrzeżeniem, że umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta
na okres umożliwiający przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS S.A. za lata 2017-2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za lata 2017-2020.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 roku w Warszawie.
Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Zgłoszenia lub oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia w związku z taką decyzją jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

media