Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.


Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 11/III/2020 Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

 

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów oraz oświadczeń w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich” należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00 osobiście, w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich (41-940), ul. Gen. Ziętka w sekretariacie Zarządu (Budynek Zarządu, I piętro) lub pocztą tradycyjną. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki, przy czym decyduje również godzina wpływu zgłoszenia. Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata/kandydatki. Zgłoszenia kandydatów/kandydatek niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone a zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

media